ycie jest pikne

ycie jest pikne

1.03.2007

{ 12:52, 1 marzec 2007 } { Posted in Wielki Post } { 0 komentarz(e) } { Link }
Komentarz na dzie 1-03-2007

 

 W cigu kilku minut ycie ludzkie czasem potrafi obróci si o 180 stopni. Niekiedy nastpstwem tego jest rado, a niekiedy dramat. W moim yciu miao miejsce kilka takich historii, ale najmocniej pamitam wypadek, któremu ulegam, jako niespena 10-letnie dziecko. W cigu kilku minut moje marzenia o sonecznych wakacjach przestay istnie. Nastaa mroczna, pena niepewnoci, bólu, lku rzeczywisto szpitala. Jak przez mg pamitam zarysy karetki pogotowia, izby przyj, sylwetki lekarzy. Za to dowiadczenie ogromnego osamotnienia, opuszczenia, lku, zagroenia nie zataro si w mojej pamici, mimo upywu wielu lat od tamtych chwil. Podobnie, jak wspomnienie modlitwy, któr wtedy zanosiam do Boga moim maym-tak bardzo dziecicym i wystraszonym-sercem.
Ja sama nie mogam nic uczyni, aby sobie pomóc, nie wiedziaam, co si ze mn stanie. Niemal instynktownie-zmysem wiary- woaam wtedy do Boga. I odpowiedzia! Nie zdarzy si natychmiastowy cud. Poamane koci nie zrosy si w mgnieniu oka, ale leczenie zakoczyo si penym sukcesem i dzi mog bez przeszkód chodzi, biega, pywa. A miaam by inwalid...

Te ‘fotografie’ z mojej historii ycia powracaj dzi, kiedy wsuchuj si w Liturgi Sowa. Jake bliska jest mi Królowa Estera, przejta niebezpieczestwem mierci, której przejmujc modlitw sysz w pierwszym czytaniu: Panie mój, Królu nasz, Ty jeste jedyny, wspomó mnie samotn, nie majc prócz Ciebie adnego wspomoyciela, bo niebezpieczestwo jest niejako w rce mojej. Ja syszaam od modoci mojej w pokoleniu moim w ojczynie, e Ty, Panie, wybrae Izraela ze wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich przodków na wieczyst posiado i uczynie im tak wiele rzeczy wedug obietnicy.  Wspomnij, Panie, poka si w chwili udrczenia naszego i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Wadco nad wszystkimi wadcami. Daj odpowiedni mow w usta moje przed obliczem lwa i obró serce jego ku nienawici do wroga naszego, aby zgin on sam i ci, którzy z nim jedno myl. Wybaw nas rk Twoj i wspomó mnie opuszczon i nie majc nikogo prócz Ciebie, Panie, który wiesz wszystko Est 5, 28-29; 34-36.

Bóg jest czuy na szczere, pynce z gbi ludzkiego serca, modlitwy. Sucha ich z uwag, by potem w Swej ojcowskiej mioci odpowiedzie czowiekowi, dajc mu nie zawsze to, o co czowiek prosi, ale ZAWSZE to, co bdzie dla niego najlepsze. Przekonuje mnie o tym Chrystus w dzisiejszej Ewangelii: Procie, a bdzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; koaczcie, a otworz wam. Albowiem kady, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a koaczcemu otworz. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamie? Albo gdy prosi o ryb, czy poda mu wa? Jeli wic wy, cho li jestecie, umiecie dawa dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy Go prosz.  Wszystko wic, co bycie chcieli, eby wam ludzie czynili, i wy im czycie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. Mt 7, 7-12

Cay Koció przeywa teraz czas Wielkiego Postu. Postawa królowej Estery niech bdzie dla mnie wskazówk, jak powinnam zachowywa si w obliczu pokus, a zwaszcza, gdy staj na skraju przepaci grzechu, szczególnie tego miertelnego. Wtedy tym usilniej musz woa do Boga z wiar, e mój Niebieski Ojciec nie odmówi ratunku swemu Dziecku. Sabemu, grzesznemu, ale Dziecku...

wiadoma swej saboci i grzesznoci pragn modli si sowami Psalmu 51, które sysz w dzisiejszej aklamacji: Stwórz, o Boe, we mnie serce czyste i przywró mi rado z Twojego zbawienia. Ufam, e tej probie Bóg nie odmówi i e bd moga mu zapiewa: ‘Bd sawia Twe imi, Panie, za ask Twoj i wierno. Wysuchae mnie, kiedy Ci wzywaam, pomnoye moc mojej duszy’ (por. Ps 138,2b-3)27.02.2007

{ 14:48, 27 luty 2007 } { Posted in Wielki Post } { 0 komentarz(e) } { Link }
Komentarz na dzie 27-02-2007

 

 Nie ma lepszego sposobu na znalezienie kontaktu z Panem Bogiem, jak tylko przez modlitw. Ma ona niezmiernie szeroki zakres pojmowania. Dla Pana Boga wszystko mona zamieni w modlitw, kierujc si mioci do Niego. I wcale nie chodzi o “gadatliwo”. Czas modlitwy jest czasem szczególnej aski. Czas naszego ycia moe take przemieni si w czas, który jest wielk ask;           - okresem przbliania, poznawania naszego Pana przez pryzmat wiary. Nie jest atw droga wiary, ale gdy ma si na uwadze sowa naszego Pana, e: bogosawieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli J 20,29 – te sowa mog zachca do wytrwaoci w naszej ziemskiej wdrówce. A Boe sowo nigdy nie jest wypowiedziane na darmo: sowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciaem, i nie speni pomylnie swego posannictwa Iz 55,11.
Modlitwa ‘Ojcze nasz’ zawiera ca doskonao chrzecijask. Jest modlitw, której nauczy nas Pan Jezus. W niej, jedna z prób skierowana do Ojca Niebieskiego o chleb powszedni, pozwala zastanowi si o potrzebach ludzkiej duszy, bo nie samym chlebem czowiek yje. Na zaspokojenie pragnie ziemskich ludzie powicaj bardzo duo czasu. Osignicie jednej rzeczy nie zaspokaja, cigle szuka si czego nowego. Zwrócenie oczu w stron Boga Ojca otwiera ludzkie serca na ycie nadprzrodzone. Ten tylko moe si cieszy i by zadowolony w kadym momencie ze swego ycia, kto zaufa Bogu i we wszystkim szuka bdzie odniesienia do spraw wiecznych.

O jaki chleb prosi Pan Jezus gdy modli si do swego Ojca? Nie potrzebowa modli si o ten ziemski bo, e tego potrzebuje czowiek, Bóg wie. I take wie dobrze, e uszczliwi czowieka moe tylko pokarm niebieski, który daje ycie wieczne. Dlatego pragnc tego Boskiego Chleba, w którym ukryty jest Bóg - jest dla kadego wierzcego celem najlepszym. Ten, kto prosi Pana Boga o Chleb Eucharystyczny, jednoczenie prosi o otrzymanie pyncych z przyjmowania Komunii w. ask; - prosi o przemian serca, o dziaanie Ducha witego w nim samym, prosi o moc, aby sprosta yciowym trudom. Czy moe by co bardziej godnego od pragnienia obcowania z Bogiem?

wity Ojciec Pio tak pisa w jednym ze swoich listów:
 - „Opatrzno Boa znalaza cudowny rodek objawienia swojej mioci. Jaki to rodek? O zastanów si dobrze nad mioci nieba, któr wyrazi nasz Boski Mistrz, gdy prosi Ojca w swoim i w naszym imieniu: ‘Chleba powszedniego daj nam dzisiaj’. O jaki chleb tu chodzi? W tej probie Jezusa – radz zwróci uwag na Eucharysti. O, jake ogromna jest pokora Boga-Czowieka! On, który stanowi jedno z Ojcem, On który jest mioci i szczciem odwiecznego Ojca, On cho wiedzia, e wszystko, co uczyni na ziemi, bdzie mie i jako takie uznane przez Ojca w niebie, prosi Ojca o pozwolenie, by móg pozosta razem z nami! (..)
Wysaw Go, jak On wysawi Ciebie, a na teraz daj nam chleba naszego powszedniego; dawaj nam zawsze Jezusa podczas tego krótkiego pobytu na ziemi wygnania. Daj go nam i spraw, bymy byli godniejsi do przjcia Go do naszego serca. Tak, daj Go nam, a bdziemy pewni spenienia si proby wypowiedzianej przez Jezusa w naszym imieniu: ‘Bd wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi’.” /O. Pio, Wybrane myli/

  • Msza w. jest najwspanialsz modlitw. Czy staram si o dobre przygotowanie i pobone w niej uczestnictwo?

Chleb ycia

Grubo posmarowany
miodem lub oboony
twarogiem
- niebem by i nawet
wspaniale smakowa
ze zwykym,
topionym smalcem.
Kto go caowa
jak upad,
podawa z sol
dla modych, (którzy
ju poszli na dobre).
Nie wane, czy
car przyjmowa,
czy szewc
- on by na stole.
Bez jego smaku
kto móg si obej?

Dzi, czasem
skórka za twarda,
wyrzucona nie tylko
dla polnych ptaków.
Moe komu na niego
nie starcza, ale
w Modlitwie Paskiej
baganie trwa
nieustannie.

Nakarm mnie
Twoim Chlebem,
Panie!

Cho zudnie
do syta napenieni
lecz cigle godni,
szukamy spragnieni
jak zaspokoi,
bo stale nas nka
- gód nie do pojcia.
Kosztujemy wci
rzeczy nowych;
wybieramy dobra
z ziemskiego skarbca
i wdrujc stsknieni
nie wiemy co robi,
by usta ten nasz
nienasycony
- gód Serca.

I niegdy Bóg
zechcia uczyni
najwikszy Cud;
- e nic ofiarowa
ludziom wicej
ju nie móg.
Da im taki inny,
prawdziwy pokarm:
cho Chleb lecz ju
nie chleb. I da
najcenniejsz Krew
któr wyla,
bo tak bardzo
czowieka miowa.
I czeka.
Dzie i noc na nas
czeka – w tej
ukrytej Postaci.
Chce kadego
obdarowa Sob,
prznikn mioci
wieczn istot,
abymy ju nigdy
nie byli godni.
A gdy nastanie czas
mogli ujrze
Jego niezakryt,
Bosk
Twarz.Pitek,23.02.2007

{ 09:39, 23 luty 2007 } { Posted in Wielki Post } { 0 komentarz(e) } { Link }

W rod obrzdem posypania gów popioem podczas Mszy w., na znak naszego ukorzenia si przed Boym Majestatem, rozpoczlimy okres pokutny w Liturgii Kocioa - jakim jest Wielki Post. W czytaniach gos zabieraj Prorocy nawoujcy lud Boy do zaprzestania swoich dotychczasowych, niefrasobliwych zachowa - postaw, nie pozwalajcych dostrzec zamykajcej si bramy nieba przed grzesznikiem, który nie auje swoich zych uczynków. Poprzez zmian postawy, przez odwrócenie si od grzechu, szczere i prawdziwe podjecie czynów pokutnych: postu, udzielania jamuny ubogim, modlitwy za swoich blinich, mam szans wej gbiej do swojej duszy. Mog zobaczy ile jeszcze za pleni si w moim wntrzu. Bo poprzez to uwane i bardzo wnikliwe wejrzenie w siebie, otwieram si na dziaanie aski, któr Bóg sam chce mnie obdarowa, abym przejrzaa. Dzi pierwsze naboestwo Drogi Krzyowej. Czy pójd wraz z innymi rozwaa i przeywa ten okrutny trakt, prowadzcy po mier mojego Mistrza, eby wymodli czciowy odpust i ofiarowa go jednej z dusz czycowych? I kadego tygodnia nastpnej. Czy w osobach towarzyszcych Jezusowi, zobacz siebie? Z kim si utosami? Czy uroni chocia jedn z na myl o tym, ile to ran i bólu take i ja swoim grzechem zadaj memu Panu? Samo posypanie gowy popioem w Popielcow rod przecie nie wystarczy. To tylko zewntrzny znak, za którym powinny i wyej wymienione czyny, które pozwol mi godnie przygotowa si do przyjcia tej najwaniejszej Ofiary, któr raz jeden zoy za mnie Chrystus (por. Hbr 10,12).

Czy sysz wic gos Proroka, zachcajcy mnie do pracy nad sob? Ale take i nad blinim, nie wzbraniajc si zastosowa nawet drastycznych metod ku temu: „Krzycz na cae gardo, nie przestawaj! Podno gos twój jak trba! Wytknij mojemu ludowi jego przestpstwa” (Iz 58,1). Bóg oczekuje po mnie, abym dokonujc w sobie metanoi, przycigaa take i inne dusze do Niego. Zagubione w tym wspóczesnym wiecie, nastawionym przewanie tylko na hedonistyczne doznania. Te sze tygodni, to dla mnie kawa bogosawionego czasu na zastanowienie si nad swoim ywotem. Nad kompletnym przenicowaniem tego ywota. Nad dotarciem swoim maym rozumkiem do tego, co podoba si Bogu we mnie, a co zadaje rany Chrystusowi. I maj mnie one doprowadzi do penego przeycia Wielkiego Tygodnia, w którym na krótki czas napeni swoje serce gbokim smutkiem i bd poci, poniewa zabior ju Pana Modego ode mnie. (por. Mt 9,15)

Tak wic teraz bd Go szukaa. Bd za Nim chodzia. Nie bd ustawaa. I bd prosia o przebaczenie z aobnym paczem wyznajc moje przewinienia wzgldem Boga, wraz z mdrym królem Dawidem: „Zmiuj si nade mn, Boe, w swojej askawoci, w ogromie swego miosierdzia wyma moj nieprawo! Obmyj mnie zupenie z mojej winy i oczy mnie z grzechu mojego! Uznaj bowiem moj nieprawo, a grzech mój jest zawsze przede mn. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyem i uczyniem, co ze jest przed Tob, tak e si okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osdzie." Ps 51, 3-6.

Bd za rad proroka Izajasza rozrywaa kajdany za w sobie. Bd rozdawaa chleb ubogim, usun wszelkie jarzmo, nie pozwalajce mi poczy si z Bogiem. Bo tylko z Nim i przy Nim zaznam sprawiedliwoci i bd moga oddawa j innym ludziom. Bo tego wanie spodziewa si po mnie Bóg. (por. Iz 58, 6-9){ Poprzednia strona } { Strona 2 z 3 } { Nastpna strona }

O mnie

Strona gwna
Mj profil
Archiwum
Przyjaciele
Mj album zdj

«  Padziernik 2017  »
PonWtoroCzwPiSobNie
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Linki

Adonai
opoka
Amen
Jezus
SWE
Lednica
Przystanek Jezus

Kategorie

Duch Swiety
Hymny spotkan mlodych
Jan Pawel II
Malleo Reggae Rockers
Milosierdzie Boze
Muzyka
O mnie
Perelki: Duchowe
Perelki: Jezus
Perelki: Milosne
Perelki: Rodzinne
Perelki: Szczescie
Perelki: Zyczenia
Perelki:Malzenskie
Perelki:Okazjonalne
Perelki:Przyjazn
Perelki:Samotnosc
Piesni do Ducha Swietego
Piosenki religijne
Scenki Ewangelizacyjne
Spiewnik wielkanocny
Spiewnik wielkopostny
Wielki Post
Wiersze
Zdjcia

Ostatnie wpisy

Matko Najwitsza
Jezu Chryste Panie miy
Cierniami uwieczona
Wielki Post
ALBOWIEM CI...

Przyjaciele

Toi.pl | Katalog stron - Jachu.pl | Katalog stron - MiejsceMoje.pl | Darmowe ogoszenia | Czatpol.pl