ycie jest pikne

ycie jest pikne

Hod Tobie (...) Ty Jeste Krlem

{ 16:24, 22 marzec 2007 } { Posted in Spiewnik wielkopostny } { 0 komentarz(e) } { Link }

HOD TOBIE (...) TY JESTE KRÓLEM


Ref.: Hod Tobie, sawa i cze,
O Chryste, Królu i Zbawco,
Któremu niegdy chopicy chór
Pobone piewa Hosanna.

1. Ty jeste Królem Izraela
I sawnym potomkiem Dawida.
Bogosawiony Królu,
Ty dzi w Imi Paskie przybywasz.

2. Wszystkie zastpy niebieskie
Na wysokociach Ci wielbi.
A z nimi miertelny czowiek
I wszystkie razem stworzenia.

3. Rzesza ydowska z palmami
Wybiega Ci naprzeciwko.
Przyszlimy i my dzisiaj
Z hymnami, mioci, modlitw.

4. Wtedy, co szede na mk,
A oni susznie Ci czcili,
My oto piew Ci nucimy,
Gdy ju królujesz na wieki.

5. Oddanie ich wdzicznie przyje,
askawie przyjmij i nasze,
O Królu dobry, ask rozdawco,
Mie Ci wszystko, co dobre.


Hod Tobie (...) Przejty wit Radoci

{ 16:23, 22 marzec 2007 } { Posted in Spiewnik wielkopostny } { 0 komentarz(e) } { Link }

HOD TOBIE (...) PRZEJTY WIT RADOCI


Ref.: Hod Tobie, sawa i cze,
O Chryste, Królu i Zbawco,
Któremu niegdy chopicy chór
Pobone piewa "Hosanna".

1. Przejty wit radoci
Niech wierny lud si weseli,
Bo Jezus da nam zbawienie
I wadc mierci zwyciy.

2. Ju wielka rzesza si zblia
Z zielenia palm i oliwek,
Wojc gono: "Hosanna
Synowi Dawidowemu"!

3. I my naprzeciw biegnijmy
Królowi nieba i ziemi,
Gazki niosc palmowe
piewajmy hymny pochwalne.

4. Niech Pan darami swej aski
Ze zej nas drogi zawróci,
A my z wdzicznoci oddajmy
Podzik Jemu nalen.

5. Niech bdzie chwaa na wieki
Synowi z Ojcem i Duchem,
Niech Boga w trójcy Jednego
Wysawia rzesza zbawionych.Gorzkie ale

{ 16:02, 22 marzec 2007 } { Posted in Spiewnik wielkopostny } { 0 komentarz(e) } { Link }

GORZKIE ALE


WSTEP
Gorzkie ale przybywajcie, * Serca nasze przenikajcie,
Rozpycie si, me renice, * Toczcie smutnych ez krynice.
Soce, gwiazdy omdlewaj, * aob si pokrywaj.
Pacz rzewnie Anioowie, * A któ -ao ich wypowie?
Opoki si twarde kraj, * Z grobów umarli powstaj.
Có jest, pytam, co si dzieje? * Wszystko stworzenie truchleje!
Na ból mki Chrystusowej * al przejmuje bez wymowy.
Uderz, Jezu, bez odwoki * W twarde serc naszych opoki!
Jezu mój, we krwi ran swoich * Obmyj dusz z grzechów moich!
Upa serca swego chodz, * Gdy w przepa mki Twej wchodz.

CZʦC I
HYMN
al dusz ciska, serce bole czuje, * Gdy sodki jezus na mier si gotuje, * Klczy w Ogrojcu, gdy krwawy pot leje, * Me serce mdleje.
Pana witoci ucze zy cauje, * onierz okrutny powrózmi krpuje! * Jezus tym wizom dla nas si poddaje, * Na mier wydaje.
Bije, popycha tum nieposkromiony, * Nielitociwie z tej i owej strony, * Za wosy targa, znosi w cierpliwoci, * Król z wysokoci.
Zsiniae przedtem krwi zachodz usta, * Gdy zbrojn onierz rkawic chlusta; * Wnet si zmienio w paczliwe wzdychanie, * Serca kochanie.
Oby si serce we zy rozpywao, * e Ci, mój Jezu, spronie obraao! * al mi, ach al mi, cikich moich zoci, * Dla Twej mioci!
LAMENT DUSZY NAD CIERPICYM JEZUSEM
Jezu, na zabicie okrutne, Cichy Baranku od wrogów szukany, * Jezu mój kochany!
Jezu, za trzydzieci srebrników * Od niewdzicznego ucznia zaprzedany, * Jezu mój kochany!
Jezu, w cikim smutku aoci, * Jako sam wyzna, przed mierci nkany, * Jezu mój kochany!
Jezu, na modlitwie w Ogrojcu, * Strumieniem potu krwawego zalany, * Jezu mój kochany!
Jezu, caowaniem zdradliwym * Od niegodnego Judasza wydany, * Jezu mój kochany!
Jezu, powrozami grubymi * Od swawolnego odactwa zwizany, * Jezu mój kochany!
Jezu, od pospólstwa zelywie * Przed Annaszowym sdem zniewaany, * Jezu mój kochany!
Jezu, przez ulice sromotnie * Przed sd Kajfasza za wosy targany, * Jezu mój kochany!
Jezu, od Malchusa srogiego * Rk zbrodnicz wypoliczkowany, * Jezu mój kochany!
Jezu, od faszywych dwóch wiadków * Za zwodziciela niesusznie podany, * Jezu mój kochany! 
Bd pozdrowiony, bd pochwalony, * dla nas zelony i pohabiony! * Bd uwielbiony! Bd wysawiony! Boe nieskoczony!

ROZMOWA DUSZY Z MATK BOLESN
Ach! Ja matka tak aosna! * Bole mnie ciska nieznona * Miecz me serce przenika.
Czemu Matko ukochana, * Ciko na sercu stroskana? * Czemu wszystka truchlejesz?
Co mnie pytasz, wszystkam w mdoci, * Mówi nie mog z aoci, * Krew mi serce zalewa.
Powiedz mi, o Panno moja, * Czemu blednieje twarz Twoja? * Czemu gorzkie zy lejesz?
Widz, e Syn ukochany, * W Ogrojcu cay zalany * Potu krwawym potokiem.
O Matko, ródo mioci, * Niech czuj gwat Twej aoci! * Dozwól mi z sob paka!

CZE II
HYMN
Przypatrz si, duszo, jak ci Bóg miuje, * Jako dla ciebie sobie nie folguje. * Przecie Go bardziej, ni katowska, drczy, * Zo twoja mczy.
Stoi przed sdzi Pan wszego stworzenia, * Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia; * Dla biaej szaty, któr jest odziany, * Gupim nazwany.
Za moje zoci grzbiet srodze biczuj; * Pójdmy, grzesznicy, oto nam gotuj, * Ze Krwi Jezusa dla serca ochody * Zdrój ywej wody.
Pycha wiatowa niechaj, co chce wróy, * Co na swe skronie wije wieniec z róy, * W szkarat na pomiech cierniem Król zraniony * Jest ozdobiony!
Oby si serce we zy rozpywao, * e Ci, mój Jezu, spronie obraao! * al mi, ach, al mi, cikich moich zoci, * Dla Twej mioci!
LAMENT DUSZY NAD CIERPICYM JEZUSEM
Jezu, od pospólstwa niewinnie, * Jako otr godzien mierci obwoany, * Jezu mój kochany!
Jezu, od zoliwych morderców * Po licznej twarzy tak spronie zeplwany, * Jezu mój kochany!
Jezu, pod przysig od Piotra * Po trzykro z wielkiej bojani zaprzany, * Jezu mój kochany!
Jezu, od okrutnych oprawców, * Na sd Piata, jak zbójca szarpany, * Jezu mój kochany!
Jezu, od Heroda i dworzan, * Królu niebieski, zelywie wymiany, * Jezu mój kochany!
Jezu, w bia szat szydersko * Na wikszy pomiech i hab ubrany, * Jezu mój kochany!
Jezu, u kamiennego supa * Niemiosiernie biczmi wysmagany, * Jezu mój kochany!
Jezu, przez szyderstwo okrutne * Cierniowym wiecem ukoronowany, * Jezu mój kochany!
Jezu, od onierzy niegodnie * Na pomiewisko purpur odziany, * Jezu mój kochany!
Jezu, trzcin po gowie bity, * Królu boleci, przez lud wyszydzany, * Jezu mój kochany!
Bd pozdrowiony, bd pochwalony, * Dla nas zelony, wszystek skrwawiony, * Bd uwielbiony! Bd wysawiony! Boe nieskoczony!

ROZMOWA DUSZY Z MATK BOLESN
Ach, widz Syna mojego * Przy supie obnaonego, * Rózgami zsieczonego!
wita Panno, upro dla mnie, * Bym ran Syna Twego znami * Mia na sercu wyryte!
Ach, widz jako niezmiernie * Ostre gow rani ciernie! * Dusza moja ustaje!
O Maryjo, Syna swego, * Ostrym cierniem zranionego, * Podziele ze mn mk!
Obym ja, Matka strapiona * Moga na swoje ramiona * Zoy krzy Twój, Synu mój!
Prosz, o Panno jedyna, * Niechaj krzy Twojego Syna * Zawsze w sercu swym nosz!

CZʦ III
HYMN
Duszo oziba, czemu nie gorejesz? * Serce me, czemu cae nie truchlejesz? * Toczy twój Jezus z ognistej mioci * Krew w obfitoci.
Ogie mioci, gdy Go tak rozpala, * Sromotne drzewo na ramiona zwala; * Zemdlony Jezus pod krzyem uklka, * Jczy i stka.
Okrutnym katom posuszny si staje, * Rce i nogi przebi sobie daje, * Wisi na krzyu, ból ponosi srogi * Nasz Zbawca drogi!
O sodkie drzewo, spue nam ju Ciao, * Aby na tobie duej nie wisiao! * My je uczciwie w grobie pooymy, * Pacz uczynimy.
Oby si serce we zy rozpywao, * e Ci, mój Jezu, spronie obraao! * al mi, ach, al mi, cikich moich zoci, * Dla Twej mioci!
Niech Ci, mój Jezu, cze bdzie w wiecznoci, * Za Twe obelgi, mki, zelywoci, * Które ochotnie, Syn Boga jedyny, * Cierpia bez winy!
LAMENT DUSZY NAD CIERPICYM JEZUSEM
Jezu, od pospólstwa niezbonie, * Jako zoczyca z otry porównany, * Jezu mój kochany!
Jezu, przez Piata niesusznie * Na mier krzyow za ludzi skazany, * Jezu mój kochany!
Jezu, srogim krzya ciarem * Na kalwaryjskiej drodze zmordowany, * Jezu mój kochany!
Jezu, do sromotnego drzewa * Przytpionymi gwodmi przykowany, * Jezu mój kochany!
Jezu, jawnie poród dwu otrów * Na drzewie haby ukrzyowany, * Jezu mój kochany!
Jezu, od stojcych wokoo * I przechodzcych, szyderczo wymiany, * Jezu mój kochany!
Jezu, blunierstwami przez zego, * Wspówiszcego otra wyszydzany, * Jezu mój kochany!
Jezu, gorzk óci i octem * W wielkim pragnieniu swoim napawany, * Jezu mój kochany!
Jezu, w swej mioci niezmiernej * Jeszcze po mierci wóczni przeorany, * Jezu mój kochany!
Jezu, od Józefa uczciwie * I Nikodema w grobie pochowany, * Jezu mój kochany!
Bd pozdrowiony! Bd pochwalony! * Dla nas zmczony i krwi zbroczony, * Bd uwielbiony! Bd wysawiony! Boe nieskoczony!

ROZMOWA DUSZY Z MATK BOLESN
Ach, Ja Matka boleciwa, * Pod krzyem stoj smutliwa, * Serce ao przejmuje.
O Matko, niechaj prawdziwie, * Patrzc na krzy aoliwie, * Pacz z Tob rzewliwie.
Juci, ju moje Kochanie * Gotuje si na skonanie! * To i ja z Nim umieram!
Pragn, Matko, zosta z Tob, * Dzieli si Twoj aob * mierci Syna Twojego.
Zamkn sodk Jezus mow, * Ju ku ziemi skania gow, * egna ju Matk swoj!
O Maryjo, Ciebie prosz, * Niech Jezusa rany nosz * I serdecznie rozwaam.
{ Poprzednia strona } { Strona 2 z 76 } { Nastpna strona }

O mnie

Strona gwna
Mj profil
Archiwum
Przyjaciele
Mj album zdj

«  Padziernik 2017  »
PonWtoroCzwPiSobNie
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Linki

Adonai
opoka
Amen
Jezus
SWE
Lednica
Przystanek Jezus

Kategorie

Duch Swiety
Hymny spotkan mlodych
Jan Pawel II
Malleo Reggae Rockers
Milosierdzie Boze
Muzyka
O mnie
Perelki: Duchowe
Perelki: Jezus
Perelki: Milosne
Perelki: Rodzinne
Perelki: Szczescie
Perelki: Zyczenia
Perelki:Malzenskie
Perelki:Okazjonalne
Perelki:Przyjazn
Perelki:Samotnosc
Piesni do Ducha Swietego
Piosenki religijne
Scenki Ewangelizacyjne
Spiewnik wielkanocny
Spiewnik wielkopostny
Wielki Post
Wiersze
Zdjcia

Ostatnie wpisy

Matko Najwitsza
Jezu Chryste Panie miy
Cierniami uwieczona
Wielki Post
ALBOWIEM CI...

Przyjaciele

Toi.pl | Katalog stron - Jachu.pl | Katalog stron - MiejsceMoje.pl | Darmowe ogoszenia | Czatpol.pl