ycie jest pikne

ycie jest pikne

ALBOWIEM CI...

{ 13:11, 22 maj 2007 } { Posted in Piesni do Ducha Swietego } { 10 komentarz(e) } { Link }

ALBOWIEM CI...


  D        G          D  
 R:Albowiem ci którzy daj si prowadzi Duchowi   
  G        
 s synami Boymi./2x 
A         G        D 
 1.Sam Duch nas wspiera swoim wiadectwem 
 A     G    D  
emy dziemi Boymi. 
 A      G         D 
 Jeli za dziemi to i dziedzicami, 
 A    G      D  G   A 
 Dziedzicami Boga samego,samego Boga!  
 R:Albowiem ci.../2x  
 2.Nie otrzymalimy ducha niewoli   
By si pogry w bojani  
 Ale mamy Ducha Synostwa   
W którym woamy:"Abba Ojcze,Abba Ojcze!" 
 R:Albowiem ci.../2x AKATYST KU CZCI DUCHA WITEGO

{ 13:03, 22 maj 2007 } { Posted in Piesni do Ducha Swietego } { 0 komentarz(e) } { Link }

AKATYST KU CZCI DUCHA WITEGO

AKATYST KU CZCI DUCHA WITEGO 

Komentarz:

Akatyst, który jest szczególnie uroczystym hymnem zaczerpnitym z liturgii bizantyjskiej, stanowi bdzie nasz modlitw o umocnienie w nas darów Ducha witego.
W postawie stojcej, wyraajcej godno dzieci Boych, baga bdziemy Ducha witego, aby si zmiowa nad nami, wysucha i zamieszka w nas.

Kantorzy lub schola:

KONDAK 1
/melodia: piewnik "Niepojta Trójco" s. 207/

Królu Niebieski,
Pocieszycielu, Duchu Prawdy,
Który wszdzie jeste
i wszystko wypeniasz,
Skarbnico wszelkiego dobra i Dawco ycia,
przyjd i zamieszkaj w nas,
oczy nas od wszelkiej zmazy,
i zbaw, o Dobry,
dusze nasze!

IKOS 1
Kantor: /na melodi Akatystu do Bogurodzicy; piewnik "Niepojta Trójco" s. 342/

Jake mam, najbardziej grzeszny z ludzi, wysawia Ci, jak ogarn umysem, pierwsza witynio bytu, którego samo miano wito, który cay jest utkany, cay utworzony ze witoci i janieje witoci w samej Trójcy Przenajwitszej. Przebacz, Duchu Prawdy, jeli przeciw Prawdzie zgrzesz, tak przedstawiajc swój stosunek do wszystkiego, co istnieje:

Schola / Wszyscy:

Wizi wszystkiego, co istnieje, - zamieszkaj w nas,
ródo energii, - zamieszkaj w nas, /powtarza si po kadym wezwaniu/
Nienaruszalnoci wszechwiata, -
Przyczyno niezmiennoci, -

Który krystalizujesz mineray i czynisz staymi metale, -
Przez kogo cenne jest zoto i wieci si srebro, -
Który sprawia, e byszczy diament, -
I mieni si wiatem szafir, -Przybd, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

KONDAK 2
Kantor:

Czy nie lepiej jednak, Duchu wity, aby myl moja trwaa w cakowitym milczeniu oddajc Tobie w zachwycie cze najgbsz? Czy nie lepiej zastpi wszelkie o Tobie filozofowanie t pieni, w któr w cigu wieków weszo tyle westchnie, ez i radoci, a wic pieni - Alleluja.


Schola / Wszyscy:

Alleluja, Alleluja, Alleluja

IKOS 2
Jest jedyny bezpieczny sposób wysawiania Ciebie: trzyma si mocno w tym, co o Tobie si mówi, tego co Ty sam odkrye o sobie swoim wybranym i co sam zaware w witych pismach. Dlatego te tak bd do Ciebie woa:

Tchnienie Wszechmocnego, które unosio si nad chaosem, - zamieszkaj w nas.
Który ksztatujesz nasiona, -
Przez kogo kwiat si rozchyla, -
Dziki któremu yj roliny, -

Który sprawiasz, e trawa zielenieje, -
Który karmisz zboa, -
Dziki któremu róa jest pikna, a lilia wspaniale odziana, -
Dziki któremu konwalia zapach roztacza, -

Przyjd, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

KONDAK 3
Kiedy Sowo rzeko do Ojca: "Uczymy czowieka na nasz obraz i podobiestwo", by przy tym obecny Duch -
Wspótwórca, jak powiedzia pewien witobliwy pieniarz. Przyjm wic od swoich stworze pochwalne: Alleluja.


Alleluja, Alleluja, Alleluja

IKOS 3
Unoszcy si niegdy nad pierwotn otchani, Ty - kiedy Sowo Boe nadao jej porzdek, odjo pocztkow bezksztatno oraz przeraliw pustk - moge wtedy rozla si po materii i oywi cz jej znaczn:

Przez kogo oddycha zwierz i posiada cudowny instynkt, - zamieszkaj w nas.
Który obdarzy ywotnoci ryby i monoci wzbijania si w powietrze ptaki, -
Który da królewsko lwu i nieustraszono tygrysowi, -
Który dae agodno jagniciu i delikatno gobicy, -

Przyjd, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

KONDAK 4
Jeli od Ciebie pochodzi oddech istot ywych, jeli nie komu innemu, tylko Tobie, ródo wszelakiej wartoci, przypisa naley cay ten bezmiar dobra, jaki przejawiaj w swej duszy zwierzta, od kogo, jak nie od Ciebie - idzie to wszystko dobre, co jest w czowieku, a zwaszcza jego zdolno piewania Tobie: Alleluja.


Alleluja, Alleluja, Alleluja

IKOS 4
Czy nie Ty bye tym oddechem ycia, który Bóg tchn w stworzone przez siebie z prochu ziemi ciao czowieka? Jeli tak, to przyjmij te oto sowa pochwalne:

Dawco ywota, dziki któremu oddychamy, - zamieszkaj w nas.
ycie czowieka przez Stwórc tchnite, -
Który dajesz zdrowie, a niszczysz to, co niesie rozkad, -
Przez którego lekarz ratuje, a cuda czyni uzdrowiciel, -

Przyjd, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.KONDAK 5
Niedugo czystym, jasnym i godnym Ciebie pozostao to mieszkanie, które w postaci czowieka zgotowae na ziemi dla siebie. Po trzech tysicach lat, które dla Ciebie jako Boga s tym samym co trzy dni, Pan musia powiedzie ludziom: "Duch mój nie moe zamieszkiwa w ludziach, bo czowiek jest istot cielesn", my jednak napenieni przez Ciebie Duchem Chrystusowym, miao Ci wzywamy: Alleluja.


Alleluja, Alleluja, Alleluja

IKOS 5
"wiato w ciemnociach wieci" - powiedziae o sawionym na równi z Tob i wspóuwielbianym Chrystusie. Stae si dla ludzi tym, czym by miae w pierwotnych zamierzeniach Stwórcy:

ródo rozumu i geniuszu twórców, - zamieszkaj w nas.
Który piewasz w pieniach, którego gosi muzyka, -
ródo zachwytu poetów i duszo rzeczy piknych, -
Który mówisz przez oratorów i prowadzisz pdzel malarza, -

Przyjd, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.


KONDAK 6
Gdzie Tobie, który sam czystoci i witoci, byo wygodniej przebywa, kogo moge bardziej napeni, jak nie wybran cz ludzkoci, która jako jedyna na wiecie i znaa Ci i nazywaa nawet Twoim wasnym imieniem -
naród ydowski, na czele z tym, który da mu pocztek; to naród ten nauczy nas take niemiertelnej jak Ty sam pieni: Alleluja.


Alleluja, Alleluja, Alleluja

IKOS 6
W narodzie tym niegdy, narodzie zaiste prawym, byli ludzie w sposób szczególny godni Twej witoci, zdolni do przyjcia caej mowy Twego natchnienia; imiona ich same cisn si na usta razem z Twoim witym Imieniem:

Który usprawiedliwi Abrahama i uczyni go przyjacielem Boga, - zamieszkaj w nas.
Który pobogosawi w nim wszystkie ludy i wychowa Izraela, -
Który dziaa przez Mojesza i ratowa lud przez sdziów, -
Który namacie Saula i dae koron Dawidowi, -

Przyjd, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

KONDAK 7
Od Samuela przyszede w obfitoci przez królewskie namaszczenie na Saula, wkrótce jednak opucie go, okaza si bowiem bardziej podatny Twemu odwiecznemu wrogowi. Ale w tym czasie przygotowane miae dla siebie inne naczynie, najlepszego z dotychczasowych ziemskich Twoich nosicieli, który te napisa dla nas pie: Alleluja.


Alleluja, Alleluja, Alleluja

IKOS 7
Jak wspaniay jest ten szereg witych ludzi, którzy byli nosicielami Ciebie. Oto kiedy ujawnia si caa moc i cae bogactwo Twojej chway; kiedy zostae poczty w onie proroków i zrodzie si na ziemi jako Duch zbawienia:

Mówicy przez proroków i przedziwny w ich czynach, - zamieszkaj w nas.
Który zwiastowa przez Izajasza przyjcie Emmanuela, -
Paczcy w Jeremiaszu i wstrzsajcy królestwami przez Daniela, -
Który pobudzi Jana Chrzciciela i natchn Dwunastu, -

Przyjd, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

KONDAK 8
Po wszystkich niezmierzonych, nie do ogarnicia potokach natchnienia, jakie wylae na dawnych swoich wybraców, wielkich proroków Izraela, na cae wieki ukrye przed ziemi swoje oblicze. By to okres duchowej tsknoty ludzkoci, a zwaszcza narodu wybranego, który nawet wtedy piewa wit pie: Alleluja.


Alleluja, Alleluja, Alleluja

IKOS 8
Nie do pojcia cakowicie jest ów stosunek, w jakim pozostawae wobec Sowa po jego wcieleniu si. Czy to On uzaleniony by od Ciebie w swojej pokornej, unionej postaci, tak e dopiero po Twoim na zejciu przy chrzcie otrzyma ca swoj moc i wadz? Czy te On Ciebie dawa i da obiecywa komu chcia, Ty za bye w Jego wadzy? Najwidoczniej midzy wami istniaa ta wzruszajca jedno dziaa, dziki której Obaj mielicie wypeni sob ca ludzko, aby moga ona w zachwycie woa:

Przez którego pocz si w ciele Jezus i który objawi Go nad Jordanem, - zamieszkaj w nas.
Którego peen by Chrystus, Jego moc czynicy cuda, -
Oczekiwany od dawna Pocieszycielu, pierwszy Nauczycielu Prawdy, -
Który ogarn Apostoów i przeksztaci przez nich wiat, -

Przyjd, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

KONDAK 9
Jakie potoki witego ognia, mioci i wiedzy o Bogu rozlae, kiedy niczym rzeka ognista spyne z górnego Syjonu na pierwszy apostolski Koció, który zacz przemawia jzykami anioów prze usta ludzi. Oto skd wzia si wród ludu chrzecijaskiego w obcym dla jzyku brzmica pie: Alleluja.


Alleluja, Alleluja, Alleluja

IKOS 9
Wówczas wszyscy nie tylko poznali, ale i odczuli, zobaczyli nieomal na wasne oczy, prawie mogli dotkn rkoma Twe Boskie pikno, ciepo i czysto. Wierzymy wszelako, e i nam uchylisz chociaby rbka zasony okrywajcej Twe olepiajce wiato, jeli z tskn nadziej bdziemy Ci baga:

Zaoycielu Kocioa, który go w caoci przenikasz, - zamieszkaj w nas.
Rzeko darów duchowych i ródo peni aski, -
Dziki Tobie mówili apostoowie i zwyciali mczennicy, -
Przez którego kapani sprawuj sw godno i dokonuj si sakramenty, -

Przyjd, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

KONDAK 10
A jaki jest Twój stosunek do anioów, tych duchów najczystszych, którymi - jak wierzymy - napenione jest wszystko wokó nas, które - zgodnie z Twoj nieponn obietnic - kieruj naszymi stopami, abymy si nie potknli, a nawet wszystkie nasze wosy maj w swej pieczy. Czy nie s one wszystkie zczone jedn myl i jedn mioci ku Tobie tak cile, e ten, kto widzia rzeczy tajemne, móg nada Ci miano siedmiu duchów Boych. A wraz z nimi i one cz si w jednej pieni do Ciebie: Alleluja.


Alleluja, Alleluja, Alleluja

IKOS 10
Przychodzc od dziaa Twoich na wiecie, Duchu wity, do wyliczenia witych waciwoci Twoich, lkamy si, bymy wgldajc gbiej w Twoj istot nie stracili naszego duchowego wzroku. Dlatego raczej wybieramy zwyczajne, skromne wyliczenie tych pochwa, które uoyli dawni pieniarze, bardziej ni my godni Ciebie sawi:

Który bye od wieków, jeste i bdziesz zawsze, - zamieszkaj w nas.
Nie majcy pocztku ni koca, yjcy i dajcy ycie, -
wiato i Dawco wiata, Dobro i ródo wszelkiego dobra, -
Przez którego przywoywany jest Ojciec oraz poznawany i wychwalany Syn, -

Przyjd, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

KONDAK 11
Do tych witych wezwa pochwalnych, jakie ogasza nam co roku Koció wity w wielki, wikszy nad inne wita Dzie Pidziesitnicy, powiteczny dzie witej Paschy, có nam pozostaje jeszcze doda jak nie pie, dawniej piewan jedynie na Wielkanoc: Alleluja.


Alleluja, Alleluja, Alleluja

IKOS 11
Prowadmy jednak dalej i zakoczmy nasze piewanie na cze Ducha witego sowami Kocioa przez Niego natchnionymi, bo w nich najwyraniej wieje duch wielkiego Dnia Pidziesitnicy, duch Ducha witego:

wiato i ycie, - zamieszkaj w nas.
ródo rozumu, Duchu Boej mdroci, -
Duchu wszelkiej wiedzy, prawoci i poznania, -
Ty Bóg i Ten, który przebóstwia, mówi i dziaa, -

Przyjd, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

KONDAK 12
1. Przybd, Duchu wity,
Spu z niebiosów wzity
wiata Twego strumie.
Przyjd, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjd, wiatoci sumie.

2. O najmilszy z Goci,
Sodka serc radoci,
Sodkie orzewienie.
W pracy Ty ochod,
W skwarze yw wod,
W paczu utulenie.

3. wiatoci najwitsza!
Serc wierzcych wntrza
Poddaj swej potdze!
Bez Twojego tchnienia
Có jest wród stworzenia?
Jeno cier i ndze!

4. Obmyj, co niewite,
Oschym wlej zacht,
Ulecz serca ran! -
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowad zabkane.

5. Daj Twoim wierzcym,
W Tobie ufajcym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasug mstwa,
Daj wieniec zwycistwa,
Daj szczcie bez miary!
Amen. AllelujaABY UWIELBIA JEZUSA

{ 13:01, 22 maj 2007 } { Posted in Piesni do Ducha Swietego } { 0 komentarz(e) } { Link }

ABY UWIELBIA JEZUSA


Aby uwielbia Jezusa   EAH7
Aby uwielbia Jezusa koniecznie potrzeba 
Ducha witego, koniecznie potrzeba.
Wci naprzód i naprzód z Jezusem i
z Jezusem i 
z Jezusem i.
Wielbic go /x3
AAAaaa...


{ Poprzednia strona } { Strona 1 z 2 } { Nastpna strona }

O mnie

Strona gwna
Mj profil
Archiwum
Przyjaciele
Mj album zdj

«  Padziernik 2017  »
PonWtoroCzwPiSobNie
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Linki

Adonai
opoka
Amen
Jezus
SWE
Lednica
Przystanek Jezus

Kategorie

Duch Swiety
Hymny spotkan mlodych
Jan Pawel II
Malleo Reggae Rockers
Milosierdzie Boze
Muzyka
O mnie
Perelki: Duchowe
Perelki: Jezus
Perelki: Milosne
Perelki: Rodzinne
Perelki: Szczescie
Perelki: Zyczenia
Perelki:Malzenskie
Perelki:Okazjonalne
Perelki:Przyjazn
Perelki:Samotnosc
Piesni do Ducha Swietego
Piosenki religijne
Scenki Ewangelizacyjne
Spiewnik wielkanocny
Spiewnik wielkopostny
Wielki Post
Wiersze
Zdjcia

Ostatnie wpisy

Matko Najwitsza
Jezu Chryste Panie miy
Cierniami uwieczona
Wielki Post
ALBOWIEM CI...

Przyjaciele

Toi.pl | Katalog stron - Jachu.pl | Katalog stron - MiejsceMoje.pl | Darmowe ogoszenia | Czatpol.pl